veiligheid bedrijf eindhoven

Zeker bedrijven die meer conservatief zijn ingesteld en een reactieve cultuur hebben, zien nog niet altijd de voordelen van een RI&E in. Zij beschouwen het als een zoveelste bureaucratische verplichting. Dat is jammer. In de eerste plaats voor de medewerkers van het bedrijf. Zij hebben daardoor soms minder goede arbeidsomstandigheden en bijgevolg een grotere kans op  het oplopen van letsel door ongevallen of belasting. Jammer ook voor het bedrijf zelf, dat dan kan worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen daarvan. Die gevolgen zijn direct negatief voor de bedrijfsresultaten, leveren negatieve reclame op en kunnen (zeker bij kleine bedrijven) de continuïteit zelfs bedreigen.

Wanneer u erop blijft gokken dat het wel goed zal gaan en dat ongevallen in uw bedrijf niet zullen gebeuren, is dit een goede strategie zolang er daadwerkelijk niets fout gaat. U hebt alleen niet de zekerheid dat het op een zekere dag niet goed fout gaat in uw bedrijf; dan blijkt de strategie toch niet zo doeltreffend.

Overigens uiten slechte werkomstandigheden zich niet altijd in direct zichtbare  effecten, zoals bijvoorbeeld ziekte. Er kan ook niet zo zichtbaar ‘grijs verzuim’ ontstaan: werktijd waarin de medewerkers niets presteren, maar nog wel op hun werkplek aanwezig zijn. Ze verlummelen hun tijd door bijvoorbeeld een slecht binnenklimaat. Ze kunnen loom en vermoeid zijn, hoofdpijn hebben en daardoor minder presteren en meer fouten maken.

Tot slot is het ook jammer omdat het bedrijf daardoor kansen voor zichzelf laat liggen. Immers in een bedrijf  waar de arbeidsomstandigheden goed zijn en waar geïnvesteerd wordt in de medewerkers, laten zij veelal een grotere betrokkenheid zien en wordt hun productiviteit groter. Zij komen dan ook zelf met ideeën om het bedrijf verder te helpen. Het mes snijdt dus aan 2 kanten.

Lagere verzekeringspremie
Wanneer u duidelijk kunt laten zien dat u arbeidsomstandigheden serieus neemt en de RI&E daarvoor als actief instrument gebruikt, dat de risico’s daadwerkelijk tot een lager niveau zijn gedaald en dat mogelijk daardoor ook het arbeidsgerelateerd verzuim gedaald is, dan kunt u dit bij verzekeringsmaatschappijen aankaarten en een lagere verzekeringspremie bedingen; bijvoorbeeld de premie voor het verzekeren van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u, wanneer de ongevallenrisico’s sterk zijn terug gedrongen conform het Plan van Aanpak van de RI&E, onderhandelen over een lagere premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Het kan ook zijn dat weliswaar de premie niet naar beneden gaat, maar dat er minder uitsluitingen in de ‘kleine lettertjes’ voorkomen. Verzekeringsmaatschappijen staan hier open voor, maar zullen deze mogelijkheden uiteraard niet zelf bij de bedrijven aandragen.

Zorgplicht goede werkgever
In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658)staat sinds 1997 de regeling dat bij schade de werknemer alleen maar aannemelijk hoeft te maken dat hij schade heeft geleden door de uitoefening van zijn werkzaamheden. Aan de werkgever is het vervolgens om aan te tonen dat dit niet zo is. U moet als werkgever dus bewijzen -aan de hand van documenten- dat de schade niet ontstaan kan zijn door de arbeidsomstandigheden. U kunt dit aantonen door het overleggen van een RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak.